Katera oblika poslovanja je ustreznejša, d.o.o. ali s.p.?

V nekaterih primerih je to d.o.o., v drugih s.p.. Enoznačnega odgovora oziroma splošno veljavne resnice v tem primeru ni.

Najprej poglejmo pravno formalno razliko:

  • s.p. – samostojni podjetnik – je fizična oseba, ki opravlja dejavnost
  • d.o.o. ali t. i. družba z omejeno odgovornostjo pa je pravna oseba, ki prav tako opravlja neko dejavnost oziroma več dejavnosti

Razlike med s.p. in d.o.o. – pravno formalni vidik

 s.p.  d.o.o.
Pravno-formalna oblika Fizična oseba, ki opravlja dejavnost. Pravna oseba, ki opravlja dejavnost.
Ustanovni kapital  Ni ustanovnega kapitala.  7.500,00 EUR
Poslovanje  S.p. lahko svobodno razpolaga s prisluženim denarjem.  Prisluženi denar družbenika ni njegov, ampak pripada d.o.o.
Obdavčitev dobička  Progresivna obdavčitev glede na višino dobička po dohodninski lestvici (*ob izpolnjevanju določenih pogojev se dobiček lahko obdavči ob upoštevanju normiranih odhodkov po fiksni stopnji 20 %).  17 % fiksna davčna stopnja. Izplačilo dobička na račun družbenika – fizične osebe je obdavčeno s 25 %.
Odgovornost  Podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem. D.o.o. odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik v osnovi ne odgovarja za obveznosti družbe.
Plača Plača podjetnika je dobiček s.p. Dvigi denarja med letom niso odhodek za s.p., razen prispevkov. Plača družbenika, ki je zaposlen v d.o.o., je odhodek za d.o.o.
Prispevki Posameznik je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen. Osnova za odmero prispevkov je dobiček s.p.

V kolikor je posameznik že vključen v obvezno zavarovanje na drugi podlagi, plačuje zgolj pavšalne prispevke (t.i. popoldanski s.p.)

V kolikor je družbenik zaposlen v d.o.o., je vključen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnova za odmero prispevkov je plača.

Družbenik – poslovodja, ki v družbi ni zaposlen, je vključen v zavarovanje kot družbenik. Osnova za odmero prispevkov so vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.

Višina prispevkov ni odvisna od višine dobička d.o.o..

Računovodstvo  Enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali *normirani odhodki. Dvostavno knjigovodstvo oziroma računovodstvo.

Razlike med s.p. in d.o.o. – davčni vidik

navadni s.p. normirani s.p. d.o.o. normirani d.o.o.
Obdavčitev Progresivna Pavšalna (cedularna)

Cedularna obdavčitev pomeni, da gre za enkratno in dokončno obdavčitev. Tako obdavčeni zneski se torej ne vštevajo v letni znesek davčne osnove za odmero dohodnine.

Davčna osnova Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki. 20 odstotkov od davčno priznanih prihodkov. Dobiček, ki je presežek davčno priznanih prihodkov nad davčno priznanimi odhodki. 20 odstotkov od davčno priznanih prihodkov.
Davčno obdobje Koledarsko leto Koledarsko leto Lahko je različno od koledarskega leta, vendar ne sme presegati obdobja 12 mesecev in se ga 3 leta ne sme spreminjati Koledarsko leto
Splošna stopnja obdavčitve  Glede na dohodninsko lestvico (16, 27, 41, 50 %)  20%  17%  17%
Možnost uveljavljanja davčnih olajšav Da Ne Da Ne

Stopnje dohodnine za leto 2015:

 

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih
Nad Do
8.021,34 16 %
8.021,34 18.960,28 1.283,41    + 27 % nad 8.021,34
18.960,28 70.907,20 4.236,92    + 41 %  nad 18.960,28
70.907,20 25.535,16    + 50 % nad 70.907,20

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2015:

 

Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do
10.866,37 6.519,82
10.866,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89 3.302,70

D.o.o. – davek od dohodkov pravnih oseb in davek od dohodka iz kapitala

Dobiček pravnih oseb je obdavčen s 17 % stopnjo ne glede na to, ali ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih ali normiranih odhodkov.

Obdavčena so tudi izplačila dobička-dividend pravne osebe družbenikom. Obdavčitev dividend je odvisna predvsem od statusa prejemnika, torej ali je prejemnik fizična oseba ali pravna oseba. Izplačilo dividende fizični osebi je obdavčeno z dohodnino po davčni stopnji 25 % – davek odtegne izplačevalec dohodka. V kolikor je dividenda izplačana družbeniku-pravni osebi, ki je davčni rezident Slovenije, davčnega odtegljaja ni treba odtegniti, v kolikor prejemnik pred izplačilom izplačevalcu predloži svojo davčno številko.

Udeležba na dobičku fizični osebi je obdavčena s 25 % stopnjo, ki predstavlja dokončno obdavčitev, kar pomeni, da se prejete dividende ne vključujejo v letno napoved za odmero dohodnine oziroma informativni izračun dohodnine.

Razlike med sp. in d.o.o. – prispevki

Stopnje prispevkov samozaposlenih oseb:

Prispevek zavarovanca Prispevek delodajalca
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 8,85 %
Za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 6,56 %
Za starševsko varstvo 0,10 % 0,10 %
Za zaposlovanje 0,14 % 0,06 %
Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni / 0,53 %
SKUPAJ 22,10 % 16,10 %

S.p. plačuje prispevke od zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova je določena v višini dobička zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunanega na mesec. Za s.p. se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2014 zniža za 30 % in v letu 2015 za 28 %. Najvišja možna zavarovalna osnova je določena v višini 3,5-kratnika povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Stopnje prispevkov lastnikov zasebnih podjetij – poslovodnih oseb so enake kot pri samozaposlenih. V zavarovalno osnovo se štejejo vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.