Skladno s prvim odstavkom 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne more ustanovitelj, družbenik ali podjetnik postati oseba:

  1. ki je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
  2. ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
  3. ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
  4. Omejitev glede kaznivega dejanja preneha po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma z izbrisom iz Kazenske evidence, če je izbris prej (3. odstavek 10.a člena). Omejitev iz 2. in 3. točke preneha, ko FURS izda potrdilo, da so vse obveznosti poravnane (7. odstavek 10.a člena).

Omejitev glede kaznivega dejanja preneha po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma z izbrisom iz Kazenske evidence, če je izbris prej (3. odstavek 10.a člena). Omejitev iz 2. in 3. točke preneha, ko FURS izda potrdilo, da so vse obveznosti poravnane (7. odstavek 10.a člena).