STARTUP

 • začnimo skupaj
 • radi vam svetujemo
 • za vas si vzamemo čas
 • nudimo vam individualni pristop
SVETUJEMO ob registraciji podjetja, ob prvi zaposlitvi.
POMOČ vam nudimo pri urejanju začetne dokumentacije.

Osnovni paket Startup:

RAČUNOVODSTVO 45,00 EUR
Število izdanih / prejetih računov  do 20
Mesečni obračun prispevkov za zavezanca/obračun plač
 Obračun ddv-ja
 Oddaja poročil na AJPES, FURS, ZPIZ,…
 Vodenje registra osnovnih sredstev
 Svetovanje

MEDIUM

(d.o.o., s.p., popoldanski s.p.)

 • Pripravimo vam brezplačne mesečne preglede stanja podjetja, ki vam bodo pomagali pri finančnih odločitvah.
 • Ne boste imeli težav z menjavo skrbnika, ker bom sama poskrbela za vaše računovodstvo.

Paket S:

RAČUNOVODSTVO 49,00 EUR
Število izdanih / prejetih računov  do 20
Mesečni obračun prispevkov za zavezanca/obračun plač
 Obračun ddv-ja
 Oddaja poročil na AJPES, FURS, ZPIZ,…
 Vodenje registra osnovnih sredstev
 Svetovanje

Računovodske storitve:

 

 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV)
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu)
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje)

s.p. – normiranci

Zavezancem, ki upoštevajo normirane odhodke, ni potrebno voditi knjigovodstva, temveč le poenostavljene davčne evidence.

Paket XS:

RAČUNOVODSTVO 29,00 EUR
Število izdanih / prejetih računov  do 10
Mesečni obračun prispevkov za zavezanca
 Vodenje registra osnovnih sredstev
 Svetovanje

Paket S:

RAČUNOVODSTVO 49,00 EUR
Število izdanih / prejetih računov  do 20
Mesečni obračun prispevkov za zavezanca
 Obračun ddv-ja
 Oddaja poročil na AJPES, FURS, ZPIZ,…
 Vodenje registra osnovnih sredstev
 Svetovanje

CONFORT

• imejte vso dokumentacijo v spojih prostorih
• pridemo k vam in v vaših prostorih vodimo računovodstvo
• če so vaše računovodje preobremenjene, najemite pomoč
• lahko poskrbimo za celotno administrativno funkcijo vašega podjetja, kot je:
• urejanje poštnega naslova in prejemanje pošte, posredovanje dokumentacije v
• elektronski obliki, sestavljanje raznih dopisov, odgovorov, ponudb in ostale poslovne korespondence
• izdelava predračunov, računov in e-računov,
• vodenje plačilnega prometa,
• priprava in obračun potnih nalogov.