Z veseljem vam bomo svetovali, zato nas pokličite, da se dogovorimo za sestanek.

 V nadaljevanju poglejmo osnovne razlike med s.p. in d.o.o.:

 

S.P.

D.O.O.

Osebna odgovornost

DA, z vsem svojim premoženjem

 NE

Obdavčitev dobička

16 %, 26 %, 33 % … (dohodninska lestvica)

19,00%

Vodenje poslovnih knjig

Normirani odhodki (80 %)

Enostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo

Normirani odhodki (80 %)

 

Dvostavno knjigovodstvo

Kredibilnost, če širimo dejavnost

 

VEČJA

 

Samostojni podjetnik se lahko odloči za statusno preoblikovanje na dva načina:

 1. da s.p. prenese na novo kapitalsko družbo (d.o.o.), ki jo ustanovi za ta namen

 

Postopek terja nekaj korakov:

 • Napoved preoblikovanja: Samo stojni podjetnik vsaj 3 mesece pred preoblikovanjem na primer z dopisi upnikom, v poslovnih prostorih objavi, da bo svojo dejavnost preoblikoval iz s.p. v d.o.o. ter ob tem navede dan preoblikovanja iz s.p. v d.o.o..
 • Sklep o prenosu podjetja vsebuje: firma in sedež podjetja, izjava o prenosu podjetja, vrednost podjetja in akt o ustanovitvi družbe.

Vrednost podjetja se opredeli v bilanci stanja na presečni dan, ki se priloži k sklepu prenosa. Od dneva obračuna prenosa podjetja dalje se šteje, da so dejanja podjetnika, ki se nanašajo na preneseno podjetje, opravljena za račun nove kapitalske družbe. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev.

 •  Vpis v sodni register
 1. da s.p. prenese na prevzemno kapitalsko družbo (d.o.o.), ki je bilo že pred tem ustanovljeno.

 

Za prenos podjetja na prevzemno družbo se načeloma uporablja enak postopek, kot pri prenosu podjetja na novo družbo. Razlike pa so:

 • Pogodba o prenosu podjetja, se sklene z notarskim zapisom, tako fizična oseba (podjetnik) postane imetnik deleža v družbi.
 • Revizija povečanja osnovnega kapitala, za izvedbo prepojitve mora pregledati revizor. Samostojni podjetnik se lahko odloči, da ne bo vključil vsega premoženja v osnovni kapital prevzemne družbe, lahko prenese samo del na d.o.o. in še delno opravlja svojo dejavnost, kot s.p..

 

Davčni vidik prenosa

Preoblikovanje iz s.p. v d.o.o. je lahko davčno nevtralno, v kolikor so za to izpolnjeni predpisani pogoji iz Zakona o dohodnini (Zdoh-2):

 • prevzemna družba je davčni rezident RS,
 • prevzemna družba mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti
 • prevzemna družba prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval s.p.,
 • fizična oseba se zaveže, da bo svoj delež v prevzemni družbi obdržala najmanj 36 mesecev in ga nominalno ne bo zmanjšala.