• Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Obračun davka na dodano vrednost (DDV)
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Blagovno in materialno knjigovodstvo
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu)
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve (davčno svetovanje)